REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest MEDIMA-PL Grzegorz Pyjos (właściciel Biura Turystycznego Dolina Podróżnika oraz wypożyczalni kajaków Kajaki na Wiśle) z siedzibą w Brzeźnicy, zwany dalej "Organizatorem".
 2. Każdy, kto bierze udział w imprezie turystycznej Organizatora, to osoba, która została wpisana na listę uczestników imprezy turystycznej przez Organizatora oraz uiściła za tą imprezę turystyczną odpowiednią kwotę pienieżną zgodnie z ofertą, zwana jest dalej "Uczestnikiem".
 3. Wzięcie udziału przez Uczestnika w imprezie turystycznej Organizatora jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią: oferty imprezy turystycznej, harmonogramem i programem imprezy turystycznej, niniejszego regulaminu imprezy turystycznej oraz, że akceptuje treść niniejszego regulaminu imprezy turystycznej i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez Organizatora oraz osób go reprezentujących (kierownika i opiekunów imprezy turystycznej, przewodników, pilotów, kierowców).
 5. Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązuje się do kulturalnego i zdyscyplinowanego zachowywania się podczas trwania całej imprezy turystycznej.
 6. W czasie podróży środkiem transportu (bus, autokar):
  • zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze,
  • nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze,
  • nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu,
  • nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu,
  • nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi,
  • nie hałasujemy,
  • nie pozostawiamy śmieci w busie, autokarze,
  • nie niszczymy wyposażenia środka transportu.
 7. Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania zasad obowiązujących w zwiedzanych obiektach i miejscach noclegowych.
 8. Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązuje się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będzie przebywać.
 9. Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązuje się do przemieszczania z całą grupą, nie oddalając się bez zezwolenia kierownika imprezy turystycznej.
 10. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie zgłaszamy kierownikowi imprezy turystycznej.
 11. Należy informować kierownika imprezy turystycznej o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu Uczestników imprezy turystycznej.
 12. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie imprezy turystycznej, należy natychmiast informować kierownika imprezy turystycznej.
 13. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
 14. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 15. W busie / autokarze zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 16. Podczas imprezy turystycznej zabrania się nadmiernego spożywania alkoholu przez dorosłych Uczestników (od 18 roku życia) oraz zabrania się całkowitego zpożywania alkoholu przez Uczestników poniżej 18 roku życia.
 17. Podczas imprezy turystycznej zabrania się zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 18. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany.
 19. Uczestnictwo w imprezie turystycznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej, cyfrowej oraz filmu, w ramach uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez MEDIMA-PL Grzegorz Pyjos z Brzeźnicy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji działalności MEDIMA-PL Grzegorz Pyjos oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz MEDIMA-PL Grzegorz Pyjos związane z prowadzoną działalnością.